Duesseldorf-bei-Nacht-Rheinkomet.jpg

税务服务

 

德中商务服务中心 DCBC Deutsch Chinesisches Business Center & Unternehmensservice GmbH 与德国合作税务、审计事务所的驻场税务师为您规划注册德国公司并提供企业税务服务:


I. 新成立企业税号登记及申请


II. 月度及年度税务申报


III. 企业税务规划


IV.  针对企业并购,清算和资产转让的税务咨询服务